Ważne strony

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo Inwestycji i Rozwojuhttps://www.power.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościhttps://www.parp.gov.pl/

Baza Usług Rozwojowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówhttps://www.uokik.gov.pl/

Informacje o Pomocy Publicznejhttps://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

Rekomendacje Rady ds. Kompetencji w sektorze turystycznym odnośnie wyboru usług rozwojowychhttps://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/116/Zacznik-nr-15.3.C-do-Regulaminu-konkursu—Rada-Turystyki-obowiazujca-od-15.07.2019.pdf

Kwalifikator MŚP → https://kwalifikator.een.org.pl/

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1