Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób ciągły od 01 marca 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., prowadzona do momentu zrekrutowania 100 Uczestników Projektu na terenie całej Polski.

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU DOSTĘPNYM W ZAKŁADCE „DO POBRANIA”

Etapy naboru:

1. REJESTRACJA NA STRONIE PARP

Zgłoszenie się do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) tzw. REJESTRACJA: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże DANE MŚP Z FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (WNIOSKU) do odpowiedniego Operatora w zależności od kodu PKD.

2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW U OPERATORA

Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu: drogą elektroniczną na adres e-mailowy: akademiaturystyki@cityschool.pl lub osobiście, pocztą/kurierem kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej.

Kryteria formalne rekrutacji:

  • Siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski (weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEDiG)
  • wielkość przedsiębiorstwa: mikro/małe/średnie (weryfikowane na podstawie oświadczenia)
  • działalność w sektorze turystycznym PKD N.79, I (weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEDiG)
  • statut pracownika, zgodnie z art. 3 Ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu PARP (weryfikowane na podstawie oświadczenia)

Brak spełnienia, któregokolwiek z powyższych kryteriów powoduje odrzucenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do projektu.

Kryteria premiujące w rekrutacji:

  • kobiety
  • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim
  • osoby 50+
  • osoby z niepełnosprawnościami

Pierwszeństwo będą miały przedsiębiorstwa z najwyższą liczbą punktów premiujących. W przypadku równej liczby punktów, o pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostałe MŚP zostaną wpisane na listę rezerwową uruchomioną w przypadku rezygnacji z udziału, niewywiązywania się z Umowy, powstania oszczędności.

O wcześniejszym terminie zakończenia rekrutacji MŚP będą informowani z minimum 7-dniowm wyprzedzeniem. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

3. UDZIELENIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCOM

Kolejny etap to podpisanie Umowy wsparcia na usługi rozwojowe po spełnieniu warunków formalnych w rekrutacji.

W ramach dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy wsparcia MŚP przedłożą:
1) kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat, lub oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat (dodatkowo weryfikowane w oparciu o dane SHRIMP/SUDOP) – na tej podstawie będzie podjęta decyzja o przyznaniu MŚP pomocy publicznej na zasadach de minimis lub na zasadach ogólnych
2) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT

4. REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH WG UMOWY WSPARCIA

Wybranie przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) usługi, która w największym stopniu będzie zaspokajać zidentyfikowane potrzeby.
Usługi Rozwoje muszą być zgodne z rekomendacjami nr 7/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze turystycznym → https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/116/Zacznik-nr-15.3.C-do-Regulaminu-konkursu—Rada-Turystyki-obowiazujca-od-15.07.2019.pdf