O projekcie

Projekt „Akademia szkoleń i doradztwa dla turystyki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany w okresie od 01.03.2020 do 31.03.2021 r.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z turystycznego z całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze Turystyka przez minimum 90 osób (54 kobiety/ 36 mężczyzn) spośród objętych wsparciem 100 pracowników z 25 MŚP działających w sektorze turystycznym.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring
2. Działania merytoryczne w BUR

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP.

Całkowita wartość projektu: 913 175,00 PLN
Kwota dofinansowania: 769 623,89 PLN

Etapy realizacji wsparcia:

I → Rekrutacja: obejmuje złożenie wniosku na stronie PARP (tzw. rejestracja do projektu): https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz oraz złożenie kompletu dokumentów u Operatora

II → Uzyskanie zakwalifikowania MŚP/pracowników do projektu/spełnienie warunków formalnych

III → Wybór usług w BUR – weryfikacja kwalifikowalności usług przez Operatora

IV → Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem

V → Realizacja usług rozwojowych z BUR

VI → Opłacenie usługi przez Przedsiębiorcę (100% wartości usługi)

VII → Rozliczenie wsparcia: złożenie wniosku o refundację części kosztów usług u Operatora

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

Czytaj więcej → https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis